FN’s klimapanel har i dag udgivet en omfattende statusrapport på klimaets tilstand i fortiden og i fremtiden. Hovedbudskabet i rapporten er, at den globale temperatur og det globale havniveau stiger med hidtil uset hastighed.

Tre års intenst arbejde med at gennemgå al relevant videnskabelig litteratur har resulteret i en ny omfattende rapport fra FN’s klimapanel (IPCC) med fokus på klimaet i fortiden og i fremtiden. DMI har som Danmarks kontaktpunkt for panelet været tæt involveret i arbejdet med rapporten.

”Rapporten vil stå som en videnskabelig hjørnesten i de næste mange år og vil danne grundlag for beslutningstagere på både lokalt, nationalt og globalt plan,” siger ph.d. Tina Christensen, klimavidenskabelig rådgiver hos DMI, som er dansk kontaktpunkt for FN’s klimapanel (IPCC).

Læs rapportens hovedbudskaber og find IPCC’s sjette hovedrapport del 1.

Rapportens vigtigste hovedbudskaber

 • Det er utvetydigt, at menneskelig påvirkning har forårsaget opvarmning i atmosfæren, oceanerne og landjorden. Der er sket udbredte og hastige forandringer i atmosfæren, verdenshavene, kryosfæren og biosfæren.
 • Hvert af de sidste fire årtier har været tiltagende varmere end noget foregående årti siden 1850. Den globale overfladetemperatur var 1,09 °C højere i 2011-2020 end i 1850-1900
 • I 2019 var atmosfærens indhold af CO2, metan og lattergas højere end nogensinde de sidste 800.000 år, og den nuværende CO2-koncentration har ikke været oplevet i mindst 2 millioner år.
 • Den globale overfladetemperatur vil fortsætte med at stige indtil i hvert fald midten af århundredet i alle udledningsscenarierne. Den globale opvarmning vil overstige 1,5 °C og 2°C i løbet af det 21. århundrede, medmindre der sker store reduktioner i CO2– og andre drivhusgasudledninger i de kommende årtier.
 • Ved enhver forøgelse af den globale opvarmning vil ændringerne i ekstremer blive fortsat større. Der vil være en øget forekomst af hidtil usete ekstreme vejrhændelser i takt med den globale opvarmning. Selv hvis den begrænses til 1.5°C. De forventede ændringer i hyppighed er større for mere ekstreme vejrhændelser.
 • Mange klimaforandringer er irreversible i århundreder, op til årtusinder. Det gælder særligt forandringer i havene, iskapperne og det globale havniveau.
 • Hyppigheden af ekstreme vandstandshændelser vil stige i det 21. århundrede. En stormflod, der i dag statistisk forekommer hvert 100. år, vil kunne forventes hvert år i slutningen af dette århundrede ved over halvdelen af de steder, hvor der observeres vandstand.
 • Der er konsekvenser af global opvarmning med lav sandsynlighed, men som ikke kan udelades i en risikovurdering. Der bør eksempelvis tages højde for kollaps af iskapperne ved polerne, pludselige ændringer i havcirkulationen, visse sammenfaldne vejrekstremer og en langt større opvarmning end forventet. Hvis den menneskeskabte globale opvarmning skal begrænses til et bestemt niveau, kræver det, at de akkumulerede CO2-udledninger begrænses, at der opnås en CO2-nettoudledning på nul, samtidig med markante reduktioner i udledningen af andre drivhusgasser.

Kort om IPCC’s sjette hovedrapport del 1

 • 234 forfattere har arbejdet i tre år på den 3.000 sider lange baggrundsrapport. Den har været i høringsrunder af tre omgange. Det har affødt 78.000 kommentarer, som forfatterne har reageret på i den grundige proces med at sikre rapportens videnskabelige kvalitet.
 • Den sidste etape af rapportens udarbejdelse var at godkende sammendraget for beslutningstagere – også kendt som ”SPM” (summary for policy makers).
 • Godkendelsen har foregået på et virtuelt IPCC-møde de sidste to uger. Disse bestod af 28 zoom-sessioner af 3 timer. To medarbejdere fra DMI har udgjort Danmarks delegation.
 • De 3.000 sider skulle koges ned til et sammendrag på 30 sider. Her skulle det besluttes, hvilke af de mange vigtige budskaber, der skulle fremhæves i sammendraget. Den præcise ordlyd blev godkendt af regeringsrepræsentanter fra hele verden, og forfatterne var med hele vejen for at sikre, at teksten er i overensstemmelse med baggrundsrapporten.