Miljøminister Lea Wermelin offentliggør nu, hvordan processen frem mod indvielsen af Danmarks to første Naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov ser ud. Undervejs skal både eksperter, interessenter og lokale borgere inddrages.

Arbejdet med at etablere Danmarks to første naturnationalparker er i gang. Nu nedsætter miljøminister Lea Wermelin to nationale arbejdsgrupper. Derudover vil der blive nedsat to lokale projektgrupper. Grupperne skal være med til at sikre, at naturnationalparkerne bliver etableret på det bedste tilgængelige videnskabelige grundlag og med input fra både lokale borgere og nationale interessenter. Miljø- og Fødevareministeriet vil løbende søge rådgivning hos de forskellige arbejds- og projektgrupper.

“Vi står i en naturkrise, og forskere og grønne organisationer har længe peget på naturnationalparker som et middel til at få vores natur på fode igen. Nu har vi besluttet Danmarks første to naturnationalparker. Så skal vi finde den konkrete model, som giver naturen plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. Her er der brug for input og indspark fra både eksperter, interessenter og lokale, inden den endelige model fastlægges politisk,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Vild og varieret natur

De to naturnationalparker skal etableres ved Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland. Efter planen bliver de indviet i starten af 2022. Her skal der udsættes store planteædere, der kan skabe lysninger og en varieret natur med masser af forskellige levesteder for andre dyr og planter. Skovene skal være urørt af skovdrift, og der skal genskabes naturlig hydrologi, så moser og vandhuller kommer tilbage. Endelig skal der etableres friluftsfaciliteter, så alle kan opleve den vilde natur.

I slutningen af september blev der afholdt to virtuelle borgermøder om de kommende naturnationalparker. De input, der blev givet på møderne, vil også blive inddraget i det videre arbejde.

“Jeg er glad for den store interesse, der er for naturnationalparkerne. Jeg har allerede fået mange gode input med mig hjem fra de to indledende borgermøder. Det gør selvfølgelig indtryk på mig, at der er en bekymring omkring de hegn, der kommer. Men jeg oplever også, at mange glæder sig til mere vilde naturoplevelser, fordi skoven bliver urørt, og store græssere bliver sat ud. Og det er vigtigt at understrege, at hegnene skal holde de store græssere inde, ikke holde mennesker ude. Tværtimod så håber jeg, at naturnationalparkerne vil være en invitation til, at endnu flere kan opleve vores fantastiske natur i Danmark,” siger Lea Wermelin.

Der er samlet afsat 30 mio. kroner til at etablere de to første naturnationalparker. Dertil kommer midler fra puljen til urørt skov og EU LIFE-midler. Samlet set forventes de nye naturnationalparker at dække et område på ca. 1.900 hektar.

Læs mere om naturnationalparkerne her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker